Chat with us, powered by LiveChat Festival vedy a techniky AMAVET - História krajských festivalov

Bratislavský krajský Festival vedy a techniky


Bratislava, 3.10.2014 – Počas prvého októbrového piatka sme úspešne odštartovali sériu Krajských festivalov vedy a techniky. V poradí 2. ročník Bratislavského krajského festivalu sa uskutočnil v priestoroch Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností v Bratislave. V rámci programu odzneli veľmi pútavé prezentácie prác žiakov z rôznych vedných oblastí. Aj preto bolo rozhodovanie o postupujúcich projektoch na celoslovenský Festival vedy a techniky opäť raz náročnou úlohou. Hodnotiaca komisia sa rozhodla udeliť postup 3 projektom a taktiež jedno špeciálne ocenenie.

Postupujúcimi projektmi sú:

Dominik Juračka s projektom Izolácia a aplikácia mikroorganizmov schopných rozkladať vybrané priemyselné kontaminanty zo ŽP z SOŠ chemickej v Bratislave.

Denisa Horváthová s projektomŠtúdium vylúhovania medi z banských odpadov z SOŠ chemickej v Bratislave.

Veronika Mučková a Oliver Sýkora s projektom Astronomický, geometrický, a magnetický základ máp z SPŠ stavebná a geodetická v Bratislave.

Špeciálne ocenenie sa Hodnotiaca komisia rozhodla udeliť Petrovi Pintérovi a Miroslave Farkašovej za prácu s názvom  Štúdium výroby a testovanie antimikrobiálneho účinku vybraných koloidných kovov z SOŠ chemickej v Bratislave.

Postupujúce práce získali možnosť prezentovať svoj projekt na celoslovenskom kole Festivalu , ktoré sa uskutoční v dňoch 13.11.-15.11.2014 na Prírodovedeckej fakulte UK.

Veľká vďaka patrí Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností za pomoc pri organizácii a realizácii Festivalu, taktiež AMAVET klubu č. 957 a sponzorovi podujatia, ktorým bolo mesto Bratislava.  

 

Dátum konania: 3.10.2014

Ukončenie prihlasovania projektov: 1.10.2014

Miesto konania: Veľká zasadačka ZSVTS, Koceľova 15, 815 94 Bratislava

Organizátor: AMAVET klub č. 957 v spolupráci so ZSVTS

 

Vytlačiť E-mail

Banskobystrický krajský Festival vedy a techniky

Banská Bystrica, 17.10.2014 – Ďalším v poradí tretím Krajským Festivalom vedy a techniky, kde zavítal AMAVET bol ten pre Banskobystrický kraj. Konal sa v priestoroch Spojenej školy, Kremnička 10 v Banskej Bystrici. Organizáciu a realizáciu tohto Festivalu tento rok prevzal AMAVET klub č. 937 pod vedením jeho vedúceho Vladimíra Kováčika. Členovia Hodnotiacej komisie pod vedením Ing. Róberta Sviatka mala ťažkú úlohu vybrať spomedzi 15 projektov práve 3 práce žiakov, ktoré získajú možnosť prezentovať svoj projekt na celonárodnom kole konanom v Bratislave.

Postupujúcimi projektmi sú:

Filip Čonka a Jozef Ondriga s projektom Grizly – bezpečnostná autentifikácia z Gymnázia Ľ. Štúra vo Zvolene,

Jakub Štupák s projektom Konštrukcia, výkon parabolického solárneho ohrievača vody zo ZŠ Divín,

Lucia Londererová a Andrej Kmeťko s projektom Svetelné znečistenie z Gymnázia Ľ. Štúra vo Zvolene.

Špeciálnymi oceneniami sa rozhodla komisia oceniť prácu nasledovných autorov projektov:

Lukáš Štupák s projektom Monitoring acidity zrážkových vôd v obci Divín zo ZŠ divín a

Jakub Kliment a Matej Kliment s projektom Občerstvovací automat zo ZŠ v Žiari nad Hronom

Veríme, že aj v budúcom roku sa podarí organizátorom uskutočniť takéto úspešné podujatie. O atraktivite podujatia svedčí aj návštevnosť z okolitých základných a stredných škôl, ktoré toto podujatie navštívili.

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať ešte raz Spojenej škole, Kremnička 10, menovite riaditeľovi školy p. PaedDr. Milanovi Ponickému a ďalším zamestnancom školy, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii Festivalu a samozrejme AMAVET klubu č. 937 pod vedením p. Vladimíra Kováčika za organizáciu celého Festivalu.

Dávid Kocan, projektový manažér AMAVET-u

 

Dátum konania: 17.10.2014

Ukončenie prihlasovania projektov: 13.10.2014

Miesto konania: Spojená škola, Kremnička 10, 974 05 Banská Bystrica

Organizátor: AMAVET klub č. 937 Banská Bystrica

 

Vytlačiť E-mail

Žilinský krajský Festival vedy a techniky

Martin, 24.10.2014 – Predposledným zo série Krajských Festivalov vedy a techniky bol ten pre Žilinský kraj. V rámci súťaže o postup na celoslovenské kolo súťažilo celkovo 13 projektov. Už tradíciou sa stalo miesto konania tohto Festivalu. Opäť sme zavítali na pôdu Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha, na Malej hore 3 v Martine. Organizáciu a realizáciu Festivalu pre Žilinský región prevzal aj tento rok AMAVET klub č. 549 pod vedením Ing. Jozefa Ristveja, ktorý bol zároveň predsedom Hodnotiacej komisie Festivalu.  Celkovo porota po dôkladnom zvážení udelila tri postupy na celoslovenské kolo a to nasledovným projektom:

Juraj Vasek s projektom PAKRAPOT RemOFF z Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha, Malá hora 3, 036 01 Martin

Marek Gužík, Erik Gregor a Martin Gregor s projektom Osvetlenie automobilu z SOŠ Dopravnej, Martin-Priekopa

Matej Jurčík a Michal Holeček s projektom Vápnik medzi nami z Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha, Malá hora 3, 036 01 Martin

 

Špeciálne ocenenia sa rozhodla Hodnotiaca komisia udeliť nasledovným projektom:

Matúš Vajda s projektom Robotic arm s relenpelentným mechanizmom zo ZŠ Budatín a

Rastislav Vrobel s projektom Inteligentná kocka zo Spojenej školy Nižná nad Oravou

Veríme, že aj v budúcom školskom roku sa bude tešiť Festival v tomto kraji rovnakému, ak nie väčšiemu záujmu.

Chceli by sme sa aj touto cestou poďakovať za poskytnutie priestorov Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha a samozrejme AMAVET klubu č. 549 menovite p. Ing. Jozefovi Ristvejovi a p. Ing. Helenke Ristvejovej za organizáciu a realizáciu celého Festivalu pre Žilinský kraj.

 

Dávid Kocan, projektový manažér AMAVET-u

Dátum konania: 24.10.2014

Ukončenie prihlasovania projektov: 20.10.2014

Miesto konania: Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha, Malá hora 3, 036 01 Martin

Organizátor: AMAVET klub č. 549 Martin

 

Vytlačiť E-mail

Východoslovenský regionálny Festival vedy a techniky (Prešovský a Košický kraj)

Košice, 29.10.2014 – Sériu Krajských Festivalov vedy a techniky tretím ročníkom zavŕšil svojim priebehom práve Východoslovenský regionálny Festival vedy a techniky. Do Domu techniky ZSVTS na Južnej triede v Košiciach zavítalo vyše 120 účastníkov z Košického a Prešovského kraja. V rámci Festivalu bojovalo spolu 40 projektov z oboch regiónov východného Slovenska o postup na celoslovenské kolo, ktoré sa bude konať už od 13. novembra v Bratislave. Jedenásťčlenná Hodnotiaca komisia Festivalu pod vedením prof. Mgr. Jaroslava Hofierku, PhD. Z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach vyberala 3 postupujúce práce z Prešovského a 3 z Košického kraja. Postupujúcimi projektmi na celoslovenské kolo sú:

Košický kraj:

Erik Kuzma a Matúš Olekšák s projektom Lonics zo Súkromného gymnázia, Dneperská 1, Košice

Erik Schmotzer s projektom Tvorba sekundárnych metabolitov u druhu Matricaria recutita L. v experimentálnom pestovaní zo Strednej zdravotníckej školy, Moyzesova ul., Košice

Igor Zovtik a Michal Urban s projektom Robot Snail zo SOŠ automobilovej, Moldavská cesta 2, Košice

Prešovský kraj:

Samuel Smoter s projektom Biomonitoring rieky Šebastovka pomocou vybraných bioindikátorov z Gymnázia a ZŠ sv. Mikuláša, Duklianska 16 Prešov

Matej Vojtek a Róbert Tipul s projektom Od elektroniky k robotu 2 (RoboRave) zo  Spojenej školy J. Henischa, Slovenská 5, Bardejov

Jana Čorňáková a Adriána Petrušková s projektom Biologická aktivita inváznych druhov Solidago z Gymnázia a ZŠ sv. Mikuláša, Duklianska 16, Prešov

 

Ďalej sa Hodnotiaca komisia rozhodla udeliť 4 Špeciálne ocenenia a tak vyzdvihnúť kvalitu prác pre nasledujúce projekty:

Košický kraj:

Viktória Pačutová, Vanesa Nováková, Alexandra Sabová s projektom Návrat k bylinkám zo ZŠ na Hlavnej 333 v Cejkove

Vendelín Holubčík s projektom Ultrazvuk ako pomocník nevidiacim ľuďom z Technickej akadémie, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves

Prešovský kraj:

Miriam Feretová s projektom Bioindikátor – čerň javorová (Rhytisma acerinum) vo vybraných lokalitách východného Slovenska z Gymnázia a ZŠ sv. Mikuláša, Duklianska 16 Prešov

Dominik Magera s projektom Zlomky zo ZŠ na Dostojevského 25 v Poprade

Paralelne s Východoslovenským Festivalom vedy a techniky prebiehali ďalšie dve podujatia s vedeckou tematikou:

Vedecká konferencia s názvom Ja som, ty si – United in Science for Future, kde si zúčastnení mohli vypočuť zaujímavé prednášky od vedeckých pracovníkov renomovaných vedeckých inštitúcií   a Debrujárska olympiáda, kde si žiaci zmerali sily v praktickom využití poznatkov v prírodovedných predmetov.

O prestížnosti podujatia svedčí aj prítomnosť významných hostí na otvorení celého podujatia. Za zmienku určite stojí poslankyňa Európskeho parlamentu p. Mgr. Monika Smolková a viceprimátor mesta Košice p. Ing. Ján Jakubov. Za AMAVET vystúpil jeho podpredseda p. JUDr.  Marián Giba, PhD. a za organizátora p. riaditeľka Súkromného gymnázia na Dneperskej ulici p. Ing. Zuzana  Madárová, PhD.. Celým otvorením podujatia sprevádzala p. Mgr. Ivana Šmelková, zastupujúca organizačný tím z Gymnázia na Dneperskej ulici a AMAVET klubu č. 849.

Na záver by som chcel vysloviť poďakovanie organizátorovi Východoslovenského Festivalu vedy a techniky AMAVET klubu č. 849 pri Súkromnom gymnáziu na Dneperskej ul. č.1 pod vedením p. Mgr. Ivany Šmelkovej, a jej celému organizačnému tímu, ktorý sa podieľal na príprave tohto podujatia a Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností za poskytnutie reprezentatívnych priestorov Domu techniky a Hotela Centrum v Košiciach.

 

Dávid Kocan, projektový manažér AMAVET-u


 

Dátum konania: 29.10.2014

Ukončenie prihlasovania projektov: 24.10.2014

Miesto konania: Dom techniky ZSVTS a Hotel Centrum, Južná trieda 2/A, 043 23 Košice

Organizátor: AMAVET klub č. 849 Košice v spolupráci so ZSVTS

Nad podujatím prijal záštitu p. MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor mesta Košice

 

Vytlačiť E-mail